Disclaimer

Privacystatement

Triplelima respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van Triplelima website zo veilig mogelijk gebeurt.

Gebruik van verschillende browsers

Deze website eenn de verschillende toepassingen op de website zijn getest op het gebruik van Microsoft Internet Explorer 10 + en Mozilla Firefox 3+

Klik hieronder om Internet Explorer te downloaden en te installeren:
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp

Klik hieronder om Firefox te downloaden en te installeren:
http://www.mozilla.com/firefox

Indien je gebruik maakt van een andere browser
Deze website is alleen getest met bovengenoemde browsers op het Windows platform. Er kunnen zich problemen voordoen indien je de website bezoekt via een browser/platform die niet is getest.

Akkoordverklaring

Door toegang te zoeken tot de website van Triplelima of het gebruiken en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van deze website gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden.

Wijzigingen Website Voorwaarden

Triplelima behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u onze Triplelima website bezoekt regelmatig de Website Voorwaarden van Triplelima .

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Triplelima, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen Triplelima website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregel van afgesloten onderdelen, van de website gebruik te maken.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van Triplelima website slechts bevoegd Triplelima website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op Triplelima website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Triplelima. Dit houdt in dat er niets aan de van Triplelima website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van Triplelima niet is toegestaan.

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het Triplelima domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Triplelima is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud en juistheid van de op deze website weergegeven informatie wordt veel aandacht besteed. Triplelima kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid en juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens. Triplelima aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens.